Oho, hupsista Kaikkee ne saksalaiset kekssii, sano akka ku apinan näki

EVM - suunnaton huijaus vai Euroopan pelastus?

EVM eli Euroopan vakausmekanismi perustetaan reilun kuukauden kuluttua, heinäkuun 2012 alussa. Myöskin Suomi on menossa mukaan, jos eduskunta antaa jäsenyydelle siunauksen (ja kun kyse on hallituksen esityksestä, niin toki eduskunta silloin siunauksensa antaa, koska ryhmäkuri menee kaiken muun yli).

Valitettavasti EVM ei ole saanut mediassa sitä näkyvyyttä, jonka se ansaitsisi ja kun suomalaisten päät on jo sekaisin kaikista ERVV:stä, ERVM:stä, takauksista ja vakuuksista, ajattelin hallituksen esityksen ja EVM-sopimuksen lueskeltuani jakaa muistiin kirjaamani asiat täällä blogissani:

 

EVM lyhyesti:

 

EVM on anonyymi, monikansallinen, syytesuojettu osakeyhtiö, jolle Suomi on sitoutunut maksamaan 12,6 miljardia euroa ilman mitään vastinetta.

EVM:n on tarkoitus aloittaa toimintansa heinäkuun alussa vuonna 2012 ja sen on tarkoitus korvata nykyiset väliaikaisjärjestelyt ERVV ja ERVM heinäkuussa 2013. EVM:n tavoitteena on kriisien ennaltaehkäisy sekä rahoitus- ja velkakriisien todennäköisyyden alentaminen tulevaisuudessa. Eduskunnan päätös EVM:n jäsenyydestä tehdään viimeistään kesäkuun lopulla.

 

EVM:n toiminta:

 

Kuten muutkin rahoituslaitokset, EVM toimii oman pääoman varassa, toisin kuin ERVV, joka toimii jäsenvaltioidensa takaamien lainojen turvin. Ero on siis se, että ERVV on rahoittanut toimintansa lainarahalla ja lainojen takaajina ovat toimineet jäsenvaltiot (esim. Suomi), kun taas EVM toimii omalla pääomalla, jonka maksavat jäsenvaltiot pääomana EVM:lle.

Suomen osuus EVM:n peruspääomasta on 12,5818 miljardia euroa. Suomi maksaa osakepääomaa (1,43792 mrd. €) kerralla heti EVM:n toiminnan alkaessa heinäkuun 2012 alussa (varattu ensimmäisen lisätalousravioon 2012. Lisätalousarvion lopussa on todellakin maininta tästä summasta) ja EVM-sopimuksen mukaisesti Suomi sitoutuu noin 11,14 miljardin euron suuruisen vaadittaessa maksettavan osakepääoman maksamiseen siinä tapauksessa, että EVM muutoin tulisi maksukyvyttömäksi tai vararahasto ja maksettu osakepääoma eivät riitä tappioiden kattamiseen (käytännössä tämä tulisi vastaan esim. tilanteessa, jossa Espanja tai Italia tarvitsisivat apua). Koska tuon 11,14 mrd. euron maksaminen on epävarmaa, sitä ei ole varattu mihinkään budjettiin, koska sen tarpeeseen vaikuttaa paljolti euroalueen vakaus ja kehittyminen.

Hallituksen esityksessä todetaan, ettei tuo 11,14 mrd. euroa ole kuitenkaan mikään erikoisen suuri summa, koska se vastaa vajaata 5 prosenttia Suomen BKT:sta, mutta kuitenkaan siinä ei oteta huomioon sitä, että tilanteessa, jossa Euroopan talous on niin huonossa kunnossa, että EVM tarvitsisi käyttöönsä tuollaisia suuria osakepääomia, ei voida olettaa, että Suomen BKT olisi sillä tasolla jolla se nyt on.

Heinäkuun alussa maksettava 1,44 mrd. euroa maksetaan kerralla, vaikka muut jäsenvaltiot maksavat sen monessa erässä niin, että kaksi ensimmäistä erää maksetaan vuonna 2012, kolmas 2013 ja neljäs 2014. Jos EVM:n etu vaatii, voidaan pääoman maksamisen aikataulua nopeuttaa. Tuo ei kuitenkaan siis koske Suomea, koska Jutta neuvotteli meille hyvän diilin ja Suomi maksaa peruspääomansa kerralla. Tämä mm. siksi, että Suomi saa lainaa halvalla.

EVM:n jäsenvaltiot joutuvat osallistumaan EVM:n peruspääomaan vaikka olisikin tukea saava taho. Tähän voidaan jotain helpotuksia myöntää, mutta huomattavaa on kuitenkin se, että esim. Kreikan jakoperusteinen prosenttiosuus on 2,8% ja vaikkapa Espanjan 11,9%, kun Suomen osuus on 1,79%. Kyse on siis valtavista summista ja herää kysymys, mistä esim. Kreikka tai Espanja pääomansa repii.

 

Organisaatio:

 

EVM:llä on osakeyhtiön tapaan hallintoneuvosto ja johtokunta sekä toimitusjohtaja ja muu tarvittava henkilöstö. Kukin EVM:n jäsen (valtio) nimittää hallintoneuvoston jäsenen ja varajäsenen. Hallintoneuvosto päättää puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta. Heidät valitaan kerralla kahden vuoden kaudeksi. Hallintoneuvosto nimittää myöskin toimitusjohtajan, jonka toimikausi on viisi vuotta.

EVM:n koti- ja päätoimipaikka on Luxenburgissa, mutta se voi perustaa yhteystoimiston Brysseliin. EVM:lle myönnetään oikeudellisessa asemassa erioikeudet ja -vapaudet kunkin EVM:n jäsenen alueella sekä alueilla, joilla se hoitaa tehtäviään ja joilla sillä on varoja. Siis EVM on täysin vapaa kaikesta ja kaikkien valtioiden laeista tai oikeuskäytännöistä. Sen sijaan EVM on täysimääräinen oikeushenkilö ja se voi mm. hankkia ja luovuttaa irtainta ja kiinteää omaisuutta, tehdä sopimuksia, olla kantajana oikeudenkäynneissä ym.

EVM:n omaisuus, rahoitus ja varat, olivatpahan ne kenen hallussa tahansa, nauttivat oikeudellista koskemattomuutta paitsi jos EVM luopuu koskemattomuudestaan. Lisäksi EVM:n omaisuus, rahoitus ja varat, olivatpa ne missä tahansa tai kenen tahansa hallussa, on vapautettu etsinnästä, takavarikosta, pakkoluovutuksesta ja menetetyksi julkistamisesta aina ja ikuisesti. EVM:n omaisuus, rahoitus ja varat on vapautettava kaikista rajoituksista, sääntelyistä, tarkastuksista ja maksujen keskeytyksistä.

EVM:n arkistot ja kaikki asiakirjat ovat loukkamattomia eli salaisia, samoin EVM:n tilat.

Hallintoneuvston ja johtokunnan jäsenet sekä entiset jäsenet, koko henkilöstö ym. eivät saa ilmaista salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja (loukanneen mm. parlamentarismin perussääntöjä tiedonsaannin rajoituksineen). Hallintoneuvoston puheenjohtaja, jäsenet, varajäsenet, johtokunnan jäsenet, varajäsenet, toimitusjohtaja ja muut henkilöstön jäsenet nauttivat oikeudellista koskemattomuutta suorittamiensa virkatehtävien osalta. Toimitusjohtaja voi pidättää kenen tahansa EVM:n henkilöstön jäsenen koskemattomuuden itseään lukuun ottamatta.

Suomessa hallituksen esityksessä on ehdotus, että eduskunta antaisi selityksen, jonka mukaan Suomessa EVM:n antamaa täydellistä vastuunvapautta yli menisi kuitenkin perustuslain mukainen ministerivastuu (joka on melko ympäripyöreä…).

EVM varoineen, tuloineen, omaisuuksineen ym. on vapautettu kaikista välittömistä veroista. Lisäksi EVM:n jäsenvaltiot pyrkivät hyvittämään tai maksamaan takaisin irtaimen tai kiinteän omaisuuden hintaan sisältyvät arvonlisäverot ja muut välilliset verot, kun EVM suorittaa virkakäyttöönsä tarvittavia hankintoja, joiden hinnassa on ALV.

EVM:n maahantuomat, sen virallisen toiminnan harjoittamisen kannalta välttämättömät tavarat on vapautettava kaikista tuontitulleista ja -veroista sekä kaikista tuontikielloista ja -rajoituksista.

EVM:n henkilöstölleen maksamiin palkkoihin ja palkkioihin sovelletaan EVM:n hyväksi tulevaa sisäistä veroa ja palkat ja palkkiot on vapautettava kansallisesta tuloverosta. Lisäksi EVM:n liikkeeseen laskemasta obligaatiosta tai arvopaperista sekä niistä maksettavista koroista tai osingoista, ei saa kantaa mitään veroa, olipa ne kenen tahansa hallinnassa.

Päätökset tehdään keskinäisellä sopimuksella, määräenemmistöllä tai yksinkertaisella enemmistöllä. Päätöksenteko keskinäisellä sopimuksella edellyttää äänestykseen osallistuvien jäsenten yksimielisyyttä, paitsi kiireellisissä tapauksissa silloin kun EKP ja komissio toteavat, että on pakko tehdä pikainen päätös. Kiireellisissä päätöksissä päätökseen riittää 85 prosentin määräenemmistö annetuista äänistä.

Muussa tapauksessa määräenemmistöpäätös edellyttää 80 prosentin osuutta annetuista äänistä ja yksinkertainen enemmistö enemmistöä annetuista äänistä.

EVM:n hallintoneuvostolla on oikeus milloin tahansa vaatia maksamatonta pääomaa maksettavaksi ja johtokunta voi yksinkertaisella enemmistöllä tehtävällä päätöksellä vaatia maksettavaksi maksamatonta pääomaa silloin kun pääoman määrä supistuu tappioiden kattamisen vuoksi alle tietyn tason, jota hallintoneuvosto voi myöskin muuttaa (:D tämä on aivan älytön kohta). Lisäksi toimitusjohtajalla on oikeus vaatia maksamattoman peruspääoman maksamista, jos EVM laiminlyö maksuaikataulun mukaisen maksuvelvoitteen velkojilleen tai vajeen kattamiseksi.

Peruspääomaa voidaan muuttaa ja hallintoneuvosto tarkasteleekin säännöllisin väliajoin EVM:n enimmäislainanantokykyä ja peruspääoman riittävyyttä. Hallintoneuvosto voi muuttaa peruspääomaa.

 

ERVV ja ERVM:

 

ERVV tulee toimimaan EVM:n rinnalla kesään 2013 asti. ERVV:n 241 miljardin euron varainhankintaohjelmasta on käytössä noin 69 mrd. euroa Kreikan, Irlannin ja Portugalin tukiohjelmien rahoitusta varten. Suomi on tällä hetkellä takausvastuussa korkoineen ja ylitakauksineen noin 8,2 mrd. euroa.

Lisäksi Suomen valtiolla on laskennallisia vastuita IMF:n ja ERVM:n kautta yhteensä noin 1,2 mrd. euroa

Suomen enimmäistakaussitoumus ERVV:n varainhankinnan pääoman ja sille tulevan ylitakauksen osalta on yhteensä noin 13,974 mrd. euroa, suurimmillaan se voi olla 15,72 mrd. euroa, riippuen laina-ajoista ja koroista. Korkotason nousu ja laina-ajan pidentyminen kasvattavat Suomen vastuita ja päinvastoin. Vaikka EVM:stä tuleekin heinäkuussa 2012 ensisijainen eurokriisin kriisirahoitusväline, voidaan ERVV:tä käyttää hätätilanteessa vielä kesään 2013 saakka, jos EVM:n kapasiteetti ei riitä (ja miksi riittäisi, kun Suomi on ainoa, joka maksaa pääomaosuutensa EVM:n perustamisen yhteydessä). Suomen ERVV-takausvastuiden kasvattaminen edellyttää eduskunnan antamaa hyväksyntää.

IMF:

Suomen keskeinen tavoite on IMF:n mahdollisimman suuri osallistuminen euroalueen velkakriisin hallintaan kustannusten maksimaalisen jaon varmistamiseksi. Siksipä myöskin Suomi on sitoutunut lisäämään IMF:n voimavaroja 150 mrd. eurolla, josta Suomen osuus on 3,76 mrd. euroa. Tuki annettaisiin kahdenvälisten lainojen muodossa.


Me tienataan tällä:


EVM:n maksetulle osakepääomalle kertyy myös tuottoa ja EVM voi maksaa jäsenilleen myös osinkoa, mutta ensisijaisesti tuotoilla kartutetaan ensin vararahastoa, mikä lisää EVM:n tappiopuskuria ja vähentää jäsenvaltioiden tappioriskiä, mistä syystä hallituksen esityksessä katsotaan, että on tärkeää pääomittaa EVM mahdollisimman nopeasti.

Hallituksen esitys kertoo sijoituskoron tuoton olevan oletettavasti (yhden prosentin sijoituskorolla) 800 miljoonaa euroa vuodessa tilanteessa, jossa koko osakepääoma on maksettu. Koko osakepääoma on kuitenkin maksettu EVM:lle vasta vuonna 2014, eikä kukaan tiedä maailman taloustilannetta siinä vaiheessa eli sijoituskorko on silkkaa spekulaatiota.

ERVV:stä Suomi ei tienaa lantin lanttia, koska vaatiessaan vakuuksia ERVV:lle myönnetyille takuille, Suomi luopui paitsi mahdollisista ERVV:n voitoista niin myöskin sitoutui maksamaan EVM:n peruspääoman 1,44 mrd. euroa kerralla. ERVV:n voitot jaetaan siis niin, että muut jäsenvaltiot saavat siitä 60% ja loput maksetaan vakuusjärjestelyissä mukana olleille pankeille.

 

Riskit:

 

Vaikka rahoittajavaltioiden tappioita pyritään viimeiseen asti välttämään, ovat riskit merkittäviä ja ne riippuvat ihan täysin tukea saaneiden valtioiden velanhoitokyvystä. Lisäksi ERVV:n toimintaan liittyy operatiivisia riskejä sekä vastapuoli- ja markkinariskejä, joihin tuensaajan maksukyky ei liity mitenkään. Mitä nämä muut riskit ovat, sitä en (vielä) tiedä.

ERVV:n varainhankinnalle annettujen takausten perusteella Suomi voi joutua maksajaksi, jos rahoitustukea saanut valtio ei pysty ERVV:ltä saamiaan lainoja. Tuossa tilanteessa Suomi siis joutuisi maksamaan ERVV:lle takausosuutensa mukaisen määrän, jotta ERVV voi maksaa rahoittajilleen sitoumustensa mukaisesti.

EVM:n riskit eivät poikkea ERVV:n tai IMF:n riskeistä muuten kuin että Suomi antaa rahaa suoraan EVM:n käyttöön. Käytännössä tuo raha on kuitenkin lainarahaa (Suomi lainaa EVM:lle antamansa rahat jostakin, koska tuskinpa nyt tässä aikataulussa enää voidaan reilua miljardia mistään muultakaan ottaa käyttöön, ellei hallituksella sitten satu olemaan jotain salaista idioottirahastoa). ERVV:n kautta on syntynyt ainoastaan takausvastuita, kun taas EVM:lle siirretään ihan puhdasta rahaa. EVM:n velkojan asema on toki ihan hyvä, se tulee ohi muiden velkojien heti IMF:n jälkeen, mutta toisin kuin ERVV:n takauksissa, Suomi ei vaadi EVM rahoituksen yhteydessä vakuuksia rahoitusosuudelleen.

Jos pahin mahdollinen tapahtuisi ja vastuut realisoituisivat kokonaisuudessaan (esim. euroalueen suuret valtiot ajautuisivat laajamittaiseen velkojen uudelleenjärjestelyyn), olisi vaikutukset globaaleja eikä Suomen maksu- tai lainansaantikyvyn voi olettaa olevan sama kuin esim. nyt. Näin olleen todelliset riskien arvioiminen on erittäin vaikeaa. On selvää, että jos tilanne kärjistyisi äärimmilleen, olisi Suomi rahoittanut EVM:ää koko 12,3 mrd. eurolla, minkä Suomi olisi tehnyt lainarahalla. Suomelle siis jäisi (ja jokatapauksessa jää) tuo 12,3 mrd. euroa velkana maksettavaksi, mutta sen lisäksi Suomella on takaukset ERVV:lle sekä IMF:n ym. rahoitukset, joista aiheutuisi merkittäviä lisäkustannuksia.

Eurokriisin vaikutukset ovat olleet Suomessakin jo nyt merkittäviä ja tilanteen kiristyessä entisestään, vaikutukset ovat huomattavia: viennin ja kysynnän romahtaminen, kokonaistuotannon supistuminen, yrityksen rahoituksen saatavuuden heikentyminen, kotitalouksien ja yritysten kulutus- ja investointipäätöksien lykkääntyminen…

Koska Euroopan taloustilanne on nyt hyvin vaikea ja ennustettavuus hankalaa. Suomen tavoitteena kriisinhallintaan liittyen on Suomen talouskasvu ja valtion rahoitusaseman turvaaminen, mutta on hyvin epävarmaa, onko hallitus onnistumassa edes osittain tavoitteissaan.

Hallituksen esityksessä kerrotaankin, että koko kriisinhallintamekanismien rahoituskapasiteetin käyttöönotosta realisoituvien tappioiden, joka olisi hallituksen selvityksen mukaan vain noin 0,7-1,2 mrd. euroa, vaikutus Suomen velkaantuneisuuden kasvuun olisi vähäinen verrattuna muista tekijöistä (esim. väestön ikääntyminen) johtuvaan julkisen velkaantuneisuuden kehitykseen. Kuitenkin esityksessä myönnetään, että pahimmassa vaihtoehdossa, jossa Suomen takausvastuisiin liittyvät riskit realisoituisivat lähes kokonaan, Suomen valtion kyky vastata velvoitteistaan voisi heikentyä.

EVM-sopparista ja hallituksen esityksestä pari huomautusta. Ensinnäkin, tuo on käsittääkseni tehty maaliskuussa 2012. Euroopan tilanne kuumenee koko ajan eikä kukaan osaa vielä ennustaa, millaiseen katastrofiin tämä tulee päätymään. Kreikka on pieni tekijä sen rinnalla, että Espanja on ihan todella tulossa ryminällä alas. Mitä sitten tapahtuu, kun yksi Euroopan suurimmista talouksista leviää? Onko nyt turvallista sitoutua EVM:n kaltaiseen järjestelmään, josta ei edes taida päästä millään eroon? EVM:äänhän voi hakea jäsenyyttä myöhemminkin, joten mikään pakkohan ei…

… ei kun onhan! Nimenomaan on pakko, koska Jutta sitoi Suomen EVM-jäsenyyteen neuvotellessaan vakuuden ERVV-lainoille. Mitäs sitten, jos eduskunta äänestää jäsenyyttä vastaan?

Vielä pari juttua. Koska aikaa EVM:n perustamiseen on ihan todella vain reilu kuukausi, niin hallituksellammekin on varmasti jo tiedossa mm. Suomen edustajat kyseisessä ”mekanismissa”. Milloin nimet tulevat julki? Millä perusteella heidät on valittu? Ja joko tuo 1,44 mrd. on neuvoteltu lainamarkkinoilta?  

 

 

Ja lähteenä on siis käytetty hallituksen esitystä, joka löytyy täältä http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+34/2012&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

29Suosittele

29 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (77 kommenttia)

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

"EVM:n tavoitteena on kriisien ennaltaehkäisy sekä rahoitus- ja velkakriisien todennäköisyyden alentaminen tulevaisuudessa. Eduskunnan päätös EVM:n jäsenyydestä tehdään viimeistään kesäkuun lopulla."

Voidaan myös kirjoittaa muotoon:
EVM:n tavoitteena on kiertää Maastrichtin sopimus - lopullisesti.

Henry

Käyttäjän malva kuva
Eeva Vasenius

Kyllä! Todella hienoa Helena! Tiedät asiasta varmasti paljon enemmän kuin joku tavallinen rivikansanedustaja tai edes ministerikään.

terv. Eeva

Harri Lehtonen

Vaikuttaa siltä, että Helena on asioista perillä enemmän kuin Urpilainen, Katainen ja Stubb - yhteensä.

Käyttäjän heke kuva
Heikki Paananen

Tästä samasta aiheesta oli ajatus kirjoittaa, mutta (onneksi) kirjoittaja Eronen ehti ensiksi.

Kyseessähän on siis investointipankkiirin unelma-duuni. Todella iso kasa ilmaista pääomaa leikkirahaksi. Sijoitusten tuotoista ei tarvitse ottaa mitään vastuuta (pääomaahan ei missaan tapauksessa aiota pitää pankissa, vaan se sijoitetaan eteenpäin). Kyseisellä tulivoimalla voi heilutella valuuttoja ja pörssikursseja mielin määrin. Jos vaikka ostaisivat Apple Inc:n ensimmäisenä sijoituksena...

Kyse on hyvin vakavasta asiasta.

Käyttäjän ohohupsis kuva
Helena Eronen

Nimenomaan noin se taitaa olla. En tajua sitä hiljaisuutta, joka EVM:n ympärillä on. Nyt siellä on varmasti jo päätetty toimitusjohtajasta, hallituksesta ym., nimiä on tiedossa niin Suomessa kuin muissakin jäsenmaissa ja EVM:n organisaatio selvillä.
Ja edelleen kaikki ovat asiasta hiljaa. Kuvitteleeko ne, että voivat huomaamatta tuon EVM:n perustaa?

Käyttäjän AOBrusi kuva
Antti Brusi

No johan kohisee tänään aiheen ympärillä. Tuolla muualla kirjoitin jo eurosta vähän hassuna valuuttana. Ostovoima kun ei ole sama eri euromaissa. Olin aikoinani euromyönteinen ja myönnän myös olleeni väärässä.

EVM:n hiljaisuus taitaa johtua siitä. että EU-valtiot kuten britit ja ruottalaiset eivät ole vielä ole ässäänsä hihasta vetäneet. Euro sinällään ei tule toimimaan, ilman liittovaltio periaatetta. No, jokainen vähänkin ajatteleva ihminen tietää sen, että euroopan liittovaltio on sula mahdottomuus. Kulttuuriperimä on asian esteenä. (Tapahtuu muuten USASSA myös hiljalleen).

Siinä vaiheessa kun talouspolitiikka alkoi rassata eri EU-maiden sisäpolitiikkaa, Kreikka mukaan lukien, alkoi kriisi, jossa virheitä ei osata myöntää. EU-päättäjille se on kova paikka.

Käyttäjän ohohupsis kuva
Helena Eronen

http://www.talouselama.fi/uutiset/tama+yksinkertai...

Eli luultavasti käy sitten niin, että ensinnäkin tuo koko 12,5 miljardin Suomen osuus menee nopsaan maksuun ja sen jälkeen kun EVM on kerännyt "nopeutetussa aikataulussa" pääomat jäsenvaltioilta, nostetaan pääoman määrää ja maksetaan lisää.
Eipä sillä, kyllähän tuo reilu 12 miljardiakin jo melkoinen lovi Suomen kukkarossa on.

Käyttäjän TuomoKokko kuva
Tuomo Kokko

Oho, Helena! Kyllä on työ tekijäänsä neuvonut, kun eduskunta-avustaja on vakavoitunut tekemään asiallisia hommia suurten kysymysten parissa.

Minussa asuu pieni ja kohta vähän suurempikin Perussuomalainen! Mitäs siihen sanotte, Jutta ja Jyrki?

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

Tämä: "12,5818 miljardia euroa"
Jotta normaali ihiminen ymmärtäisi = 12 miljardia 581 miljonaa ja 800.000 euroa = 12.581.800.000 ekkulia
eli 12,581 miljoonaa euroa, jolla voitaisiin tehdä jotakin muutakin, kuin tukea kansainvälisiä pankkeja.

Ja kuten esityksestä selviää, tuo summa voi olla mikä tahansa muu; tupla, tripla tai mitä sitten tarvitaan.
Tämä "jousto-piikki" on ikuisesti auki.

Muista tämä: Vaikka tässä puhutaan koko ajan (ihan oikein sinänsä); "Suomi maksaa EVM:lle..." niin käytännössä tämä tarkoittaa:
"Suomi maksaa EVM:n kautta kansainvälisille pankeille..."
___________________

Esimerkki - New York Times/HS:

"Veroparatiisissa piilotteleva sijoitusrahasto Dart Management teki mojovan tuoton sillä, ettei suostunut Kreikan valtionlainojen maaliskuiseen uudelleenjärjestelyyn, kirjoittaa New York Times -sanomalehti.
(snip)

Summasta, joka oli 436 miljoonaa euroa, lähes 90 prosenttia valui New York Timesin mukaan Dart Management -sijoitusrahastolle.

Se on eräs kuuluisimpia "korppikotkarahastoja", kuten nimitys kuuluu.
(snip)

Dart Management on rekisteröity veroparatiisiin Cayman-saarille. Se ei New York Timesin jutussa kommentoinut sanomalehden omiin lähteisiin perustuvan uutisen paikkansapitävyyttä.

http://www.hs.fi/talous/Lehti+Korppikotkarahasto+t...

________________________________

Jotta pysyisimme tässä EU:n konkkaytimessä, on jäsenmaksu tosi kova.

Opiskele, aktivoidu, tiedota!
Herätä nukkuva ja tuplaat äänesi!

Henry

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

Vassareille tiedoksi:

Noin vuosi sitten Antti Ronkainen (VAS) kirjoitti samasta aiheesta ja hänen tulkintansa on sama:

Kansojen varallisuuden ryöstöretki – Näin toimii Euroopan pysyvä vakausmekanismi

http://anttironkainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/752...

En usko, että Antti Ronkainen on mitenkään kääntänyt takkiaan, vaan laitan tämän Ronkaisen kirjoituksen sen vuoksi, että mahdollisimman moni VASsari tietäisi siitä, että VAS ei tällaista lakiesitystä purematta niele.
Takinkääntäjä-juntta on sitten aivan toinen asia, joskin eduskuntaryhmässä on varmasti monella jo nyt tukka pystyssä.

Henry

Käyttäjän hannele kuva
Hannele Koskinen

Tämä VASsari edelleen odottelee päivää, jolloin puolue sanoo hallitukselle, että ei kiitos...

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

Tämä entinen VASSARI-symppari odottaa edelleen, että VAS heittää huitsin Nevadaan nämä Arhinmäet ja Lapintiet.
Tosin tämä Siimes II taitaa olla liikaa, jotta puhdistus tuhkaa päällensä ripotellen enää toimisi.

Henry

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

Olisi hauska kuulla Kokoomuksen, Demarien ja muiden puolueiden kommentteja tähän blogiin.

Ethän Helena ole kieltänyt Turun Sanomia tai Karjalaista lainaamasta kirjoitustasi?

Henry

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Miten joku voi oikeasti edes keksiä näin typerän ajatuksen..tai noh..Katainen ja kumppanit kyllä keksii,kun vastuuta kannetaan. muille..

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

Helena!
Ehdotan, että teemme postikortin, jossa on kaikkien niiden kansanedustajien nimet ja puoluetunnukset, jotka:
1) Äänestävät moisen puolesta
2) Ovat poissa (ja syy)
3) Äänestävät esitystä vastaan.

Tein viime kerralla, vuosi sitten tällaisen ja se on nähtävissä täällä:

http://i11.photobucket.com/albums/a189/Henry-Finla...
http://i11.photobucket.com/albums/a189/Henry-Finla...
http://i11.photobucket.com/albums/a189/Henry-Finla...
http://i11.photobucket.com/albums/a189/Henry-Finla...

Huomaa, että ennakoin VAS-takinkääntäjät käyttämällä/suosittelemalla postimerkkiä Kuinkas sitten kävikään?-muumi-postimerkkiä. ;=)

P.S. Voin lähettää Sinulle mallin tästä (tai kuka sitten sellaisen haluaakaan. Henry.Finland@gmail.com

Henry

Käyttäjän mikkokangasoja kuva
Mikko Kangasoja

Hyvä idea, tosin ehkä yksinkertaisempi visuaalisesti voisi olla hyvä myös.

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

Juu. Ideoita mulle niin minähän teen ja painatan 1000 kpl:tta.

Henry

Käyttäjän mikkokangasoja kuva
Mikko Kangasoja

Toi kuva eduskuntatalosta on hieno. En tiedä, onko mahdollista mahduttaa lupausten pettäjät yhdelle sivulle.

Ehdottaisin seuraavaa tekstiä: "Ylen vaalikone 2011: Suomen kuuluu jatkossakin tukea taloudellisesti ahdinkoon joutuneita EU-maita."
"Seuraavat edustajat vastasivat EI, mutta äänestivät KYLLÄ tukipaketille 26.5.2011."

Sit puolueiden logot, nimi ja edustajat. Ehkäpä sit suhdeluku, montako petti lupauksensa kaikista puolueen edustajista.

Etusivun eduskuntatalon ylle voisi ehkä laittaa tekstin "Euron tukipaketit - Vaalilupauksensa pettäneet." En tiedä onko hyvä, mutta yksi vaihtoehto. Valehtelijoiden klubin kirjoittaisin "Takinkääntäjien klubi". Muut tekstit ko. sivulla laittaisin pienemmäksi, jotta visuaalisuus (hieno kuva) korostuisi ja kiinnittäisi huomion. Kokonaisuutena omien ehdotusteni pointti on jättää lukijalle enemmän päätettäväksi, mitä mieltä ovat.

Vastaavan kortinhan voisi tehdä EVM:stä ja poimia kuumimpia kohtia. Jos värkkäät jotain, laita mallia näkyviin...

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

Eduskuntatalon kuvan on tehnyt blogisti Harmaasusi, joka asustaa Inarin perukoilla ja kirjoittelee runoja.

Tuo kuvana oleva kortti (A5 taitettuna nelisivuiseksi = postikorttikokoinen nelisivuinen) on jo tehty vuosi sitten. Voin lähettää ja toisenkin kortin, jossa kirjoittelen EUn tulevista levottomuuksista.

Tuon EVM-kortin haluaisin tehdä. Siihen kaikkien ideoita, kiitos!

- Voisi olla nuo pääkohdat Erosen ja Ronkaisen teksteistä.
- Otsikko voisi olla "Kääntyykö takit taas?", "Suomi-neidon kädet kahlitaan...(jotakin, ehkä "lopullisesti"?)"
Voisi käyttää Iston maalausta "Hyökkäys" (ei enää suojattu):
http://fi.wikipedia.org/wiki/Hy%C3%B6kk%C3%A4ys

Ehdotuksia?

Sitten kun on äänestetty laitettaisiin seuraava kortti painoon ja levitykseen.

Henry

Käyttäjän mikkokangasoja kuva
Mikko Kangasoja

Okei, nelisivuinenhan on näppärä.

"Tuon EVM-kortin haluaisin tehdä. Siihen kaikkien ideoita, kiitos!

- Voisi olla nuo pääkohdat Erosen ja Ronkaisen teksteistä.
- Otsikko voisi olla "Kääntyykö takit taas?", "Suomi-neidon kädet kahlitaan...(jotakin, ehkä "lopullisesti"?)"
Voisi käyttää Iston maalausta "Hyökkäys" (ei enää suojattu):
http://fi.wikipedia.org/wiki/Hy%C3%B6kk%C3%A4ys

Ehdotuksia?"

Joo, niistä saa hyvät pääkohdat. Mahdollisimman faktapohjaisesti ja rautalangasta.

Oisko tällanen jotain: "Tiesitkö tämän EVM:stä?", tuo "kääntyvätkö takit taas" voisi olla loppukysymys. "Hyökkäys" voisi olla hyvä, aika tunteisiin vetoava, mutta erittäin osuva, ehkä samaan tyyliin "upotettuna" mustaan taustaan, kuten eduskuntatalokuva.

Tarramalliset tolppiin tms liimattavaksi voisi olla käteviä.

Sari Karlström

Ensimmäistä kertaa mun täälläolohistorian aikana rupes Helenan kirjoitus vatuttamaan.
Ei siksi että Helena oli kynän päässä vaan siksi, että ensimmäistä kertaa mullekkin valkeni koko mekanismi ja sen järjettömyys. Voi äiti taivas ja isä maa miten sairaaksi on mennyt kapitalismin oravanpyörä ja pyramidihuijaus.

Sami Aario

ERV:hän ei varsinaisesti ole kapitalismin vaan keskussääntelyn luoma ongelma.

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

Jep. Vatuttaminen on nykytilanteessa asiassa enemmän kuin ymmärrettävää, mutta älkää hyvät ihmiset sotkeko siihen kapitalismia. ERVillä sun muilla verovaroin rahoitettavilla häkkyröillä ei ole mitään tekemistä kapitalismin kanssa. Ne ovat kapitalismin vastakohta.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Se on vähän niin,että pankkiala on kapitalismia.. Tuotantovälineet millä rahaa luodaan on yksityisten omistuksessa.

Mutta kokonaisuutena..nykyinen rahajärjestelmä on perustettu pönkittämään kapitalismia.Tämä asia ei muutu,vaikka sen voissa paistaisi paremman makuiseksi. Sama juttu toistuu monessa asiassa..Te ette vain halua nähdä asioita niin.

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid
Simon Wahlroos

elikkä monopolikapitalismia, jolla on on selkeä ero jos vertaa vapaaseen markkinatalouskapitalismiin. Ensimmäinen monopolisoi markkinaosuudet ja toinen mahdollistaisi kaikille tasa-arvoisen mahdollisuuden tuottaa ostaa ja myydä pääomansa tuotoksia.

Simon Wahlroos

Jos Vellu on oikeassa niin siinä tapauksessa Neuvostoliitto oli kapitalistinen liittovaltio.

Sami Aario

"EVM:n omaisuus, rahoitus ja varat, olivatpa ne missä tahansa tai kenen tahansa hallussa, on vapautettu etsinnästä, takavarikosta, pakkoluovutuksesta ja menetetyksi julkistamisesta aina ja ikuisesti."

Tätä olen ihmetellyt. Saas nähdä kuinka kauan tämä "ikuisuus" kestää tällä kertaa. Jäsenyys eurojärjestelmässä piti alun perin olla ikuinen, mutta nyt ollaan jo avoimesti suunnittelemassa Kreikan eroa/erottamista.

Kaikin puolin hölmö järjestely tämä, eikä taida olla ihan Suomen perustuslain mukainen.

Sami Aario

Toinen asia mikä minua tässä järjestelyssä ärsyttää on se, että tuon 12,6 miljardin euron menettämisestä kokonaan puhutaan jonain äärimmäisen epätodennäköisenä "teoreettisena" riskinä. Kysehän ei ole mistään teoreettisesta riskistä vaan riski on hyvin todellinen. Jos riski olisi ainoastaan "teoreettinen" niin mihin tuota 12,6 miljardin pääomittamista edes tarvittaisiin?

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

No tämä johtuu siitä, että kun Suomen kansa alkaa urputtamaan, maksettuaan 11,5 miljardia, nämä pääsevät sanomaan:
"No näinhän me koko ajan sanottiin; "Ei kaikkea tarvi maksaa" mutta nuo populistit sanoi, että kaikki pitää maksaa... Tässä näet kuka taas oli oikeassa!!!"

:=(

Henry

Käyttäjän jussijaakkola kuva
Jussi Jaakkola

HE: "Heinäkuun alussa maksettava 1,44 mrd. euroa maksetaan kerralla, vaikka muut jäsenvaltiot maksavat sen monessa erässä niin,..."

Jossain vaiheessa puhuttiin, että kaikki osallistujat maksavat peruspääoman kerralla. Miten tämä keskustelu päättyi?

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen

ei semmoista puhetta ollut koskaan. Suomi maksaa kaiken kerralla, tämä on se hinta niistä Jutan vakuuksista. Ei ihme, että muut eivät halunneet vakuuksia. Naurattikin vielä niitä.

Käyttäjän jussijaakkola kuva
Jussi Jaakkola

Kyllä oli. Viikkoja sen jälkeen, kun Suomen ja Kreikan välinen sopimus saatiin valmiiksi. Ilmeisesti se ei edennyt sen pidemmälle.

Käyttäjän Reino kuva
Reino Toivanen

Jussi, kyllä oli. Se oli median yritys luoda huhu Urpilaisen töppäilyn lieventämiseksi. Mutta se kuivui ihan itsestään.
Tietääkseni vain Suomi jäi näihin "hetimaksajiin".

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen

Ei se ollut mikään Urpilaisen töppäys - ihan tarkoituksellista toimintaa. Ja valtiovarainministeriö komppaa (ainakin Urpilaisen sinne ensitöikseen nimittämän SDP:n entisen tiedottajan suulla). Hieno pätevyys muuten valtiovarainministeriön virkamieheksi, SDP:n tiedottaja. Mukavaa tämmöinen näin työnhakijan kannalta.

Käyttäjän jussijaakkola kuva
Jussi Jaakkola

No, tämäkin arvoitus ratkesi.

Käyttäjän Reino kuva
Reino Toivanen

Juhani, tietysti koko vakuusfarssi oli tietoista toimintaa Urpilaiselta. Mutta minä kutsun sitä töppäilyksi sillä niin huonot vakuudet olivat vielä kalliit Suomelle.
Ja tätä yritettiin peitellä VM: n toimesta.

Kalle Lehtonen

Mä haluan duuniin tuonne EVM:ään! Sen jälkeen olen kaikkien verojen, maksujen ja lakien yläpuolella, hähhhähhäää!

Olli Pusa

Nuo paikat on varattu hyville veljille ja tovereille.

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen

joo - onhan ne "avoimessa haussa". Nykyäänhän se tarkoittaa, että kaikki saa hakea ja "sopivin" otetaan.

Käyttäjän Reino kuva
Reino Toivanen

Nyt oli hyvä ja vakavasti otettava kirjoitus Helenalta.

Itse kirjoitin blogin samasta aiheesta viime vuoden syyskuussa:

http://reino.puheenvuoro.uusisuomi.fi/82516-kysymy...

Eipä se silloin juuri näyttänyt ketään kiinnostavan, ehkäpä se vaikutti liian vaikealta uskottavaksi?

Nyt sitten tilanne on käsillä. Ja yhä ollaan hiljaa! Miksi ihmeessä?

Onko Kataisen hallitus niin pyhä ja arvokas, että sen koossa pitämiseksi Suomen eduskunta hyväksyy 12 mrd euron (velka)pääoman sijoittamisen tähän himmeliin? Jutan vakuuksina maksamme sen 1.44 mrd heti. Muuten siihen olisi ollut aikaa 5 vuotta.

Mutta kun ei se läheskään tähän 12 mrd: iin tule jäämään. Menemällä tähän mukaan olemme kyllä kaulaamme myöten lentohiekassa. Ja koko ajan vajoamme.

Olli Pusa

Ja loppujen rahojen käytössähän ei tarvitse välittää Suomen mielipiteestä. Siitä voidaa päättää enemmistöpäätöksellä. Ainoat, joilla on veto-oikeus ovat Saksa, Ranska ja Italia. Enemmistöpäätös riittää, jos katsotaan euron olevan vaarassa ja sehän on ollut vaarassa jo vuosia.

Käyttäjän Reino kuva
Reino Toivanen

Kyllä. Edellyttikö se Valtiosopimus 85 %: n enemmistöä päätöksiin. Eli meillä täytyisi olla 16 % EU: n kansalaisista Veto-oikeuteen.

Englantihan tämän valtiosopimuksen ainakin hylkäsi, en muista oliko muitakin?

Olli Pusa

EVM:ää Engalnnin ei tarvinnut hylätä, koska se ei ole euroalueen jäsen. Talouskurisopimuksen se hylkäsi kyllä.

Periaatteessa 85% määräenemmistö riittää. Ja kuinka ollakaan, noilla kolmella maalla sattuu olemaan sen verran ääniä. Ilman sitä Saksa ei olisi voinut olla mukanakaan, koska perustuslakituomioistuin katsoi sellaisen laittomaksi.

Käyttäjän Reino kuva
Reino Toivanen

Aivan. Tarkoitinkin Valtiosopimuksella talouskuri- ja määräenemmistöpäätös-sopimusta. Hyväksyiköhän Ruotsi sen? Ainakin se jäi miettimään.
Balkanin maat ilmoittivat suoraan hyväksyvänsä mutta haluavansa vastikkeetsi rahaa EU: lta....

Suomessahan se ylpeänä ilmoitettiin Kataisen suulla hyväksyttävän. Ja taidettiin vähän rukata perustuslakiakin?

Käyttäjän selavii kuva
Seppo Lavikainen

Tämä on pieni askel ihmiselle, mutta suuri askel euroopan liittovaltiolle.

Petteri Sahinjoki

Lukekaapa Kaninkolo blogin lyhyt ja ytimekäs kooste tästä meidän eurojärjestelmästä. Sen koosteen väitteet ja asiat ovat todennettavissa/tarkistettavissa sen loppupuolella olevista linkeistä.

http://ebolakani.blogspot.com/2012/05/yllatys.html
tai
https://docs.google.com/file/d/0B9TMDnzhBdvRa1hfMH...

Kun tuon on lukenut, niin Totuus voi hieman kirpaista. =|

Ihmisten tietämättömyys ja hyväuskoisuus ovat toimineet tämän asian salassa pysymisessä erittäin hyvänä apukeinona.

Näennäispuhe ja asian vierestä puhuminen ovat toinen hyvä keino viivyttää tämän historiamme suurimman valheen paljastumista.
Valtamedia on ollut ja on edelleen tämän petoksen suojelussa oikea mestari.

EVM:stä,
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=2&id=420

Käyttäjän hannele kuva
Hannele Koskinen

Hei, kiitos tästä ja lisää vastaavia odottelen...

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund

Taas heti työnantajansa blogin perään, kohta kysytäänkin kuka James.

Juhani Putkinen

Mitäs me pikkusummista - eihän miljardi ole kuin vain 1000 000 000. :)

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

.
.
.
.
.
.

Jakakaa tätä Facebookissa kavereillenne ja pyytäkää heitä jakamaan edelleen!

Ja missä tahansa muualla sekä sähköpostitse!

.
.
.
.
.
.
.

Käyttäjän teroanttonen kuva
Tero Anttonen

lupausrahahuijaus alkaa vihdoin olla yleisemminkin kansan tiedossa. itse olen huomannut, että viimeaikoina näistä puhuessani on vastaanotto tehnyt täyskäännöksen vuosien takaisesta. kiitokset tästä kaikille, jotka ovat jaksaneet realiteetteja toistella täällä internetissä.

totuuden levitessä ovatkin syylliset ymmärrettävästi alkaneet petailemaan syytesuojaa itselleen. olisikin aika kaivaa nimiä listalle, kun sillä vielä on jotain merkitystä. korporaatioiden lista on jo selvillä, mutta entä ne hengittävät ja tälläkin-hetkellä-jossainpäin-maailmaa-käyskentelevät henkilöt, joille nimetkin ovat vanhempansa antaneet (itse ovat tosin ne jo ehtineet muuttaa)?

Käyttäjän JanneLinna kuva
Janne Linna

"Osallistujamaat sitoutuvat maksamaan osallistumisosuutensa EHDOITTA ja PERUUTTAMATTOMASTI..."

Vesa Raiskila

Kiitos tästä tärkeästä kirjoituksesta, Helena.

Tämä on minulle hieman epäselvä lause:

"Toimitusjohtaja voi pidättää kenen tahansa EVM:n henkilöstön jäsenen koskemattomuuden itseään lukuun ottamatta."

Mitä tarkoittaa koskemattomuuden "pidättäminen"? Koskemattomuuden poistamista?

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

Sunnilleen sama asia reippaalla englanninkielisellä videolla:

EU: Treaty of debt (ESM) - stop it now!
http://www.youtube.com/watch?v=5CZr17HLH5U
______________________

Saksankilelellä:

Stoppt EU-Schuldenunion (ESM-Vertrag)!
http://www.youtube.com/watch?v=d6JKlbbvcu0

Henry

Aki Mönkkönen

Helena on asian ytimessä. EU= Eurot Ulkomaille ja EVM= Eurojen Vivutus Mafialle.

Kari Ahlava

Veikkaan, että eurobondit tulevat käyttöön jo ennen kuin suomenkieleen keksitään sitä vastaava sana ja ennenkuin eduskunta on ymmärtänyt, mitä se merkitsee.

http://uutisvahti.blogspot.com/2012/05/eurobondit-...

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

Video:
Aamu-TVssä Vesa Kanniainen, Kansantaloustieteiden professori kertoo, (hieman yli vuosi sitten), keväällä 2011
- mikä meni pieleen,
- että EVM on turha,
- että Portugali ja Kreikka pitää laittaa velkasaneeraukseen
- että tässä tuetaan pankkeja ei tukea tarvitsevia maita jne.

http://www.youtube.com/watch?v=Vz6gdr0qopQ&feature...

Tässä videossa on kaikki tähdellinen, katso vaikka useampaan kertaan ja mieti miksi näitä asioita ei vieläkään ole nostettu esiin tässä valossa?

Hastattelun, Kanniaisen viimeiset sanat: "Tässä on kyllä ollut aikaakin vuoden verran miettiä näitä vaihtoehtoja."

Henry

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

Katso myös Kataisen haastattelu noin puoli vuotta myöhemmin:

A-plus: Euron ratkaisevat hetket (30.11.2011)
http://www.youtube.com/watch?v=uz8hHXIndQY&feature...

Henry

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

Kaveri soitti päivällä, tietämättä tästä blogista. Joka tapauksessa hänen asiansa oli:
"Nostettiinko tuo eutanasia esiin, jotta ei keskusteltaisi etelä-Euroopan asioista, EVM:sta ja muista tärrkeistä asioista?

____________________________

Niinkuin huomaatte, tämä Helenan kirjoitus ei päässyt Usarin karuselliin.

Henry

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala

Tämä on niin oikein. Aina kun jollekin taholle annetaan iso rahakasa, lupauksella tarvittaessa lisää, ja ilman mitään vastuita, niin kysymyksessä täytyy olla tärkeä operaatio. Tätä täytyy jo periaatteessa kannattaa. Operaatioon valittujen ihmisten on täytynyt olla jo lapsineroja, ja nyt he pelastavat meidät muiden aikaansaamasta ongelmasta. On suorastaan käsittämätöntä, ettei tätä tapaa käytetä enempää. Olen itse ainakin valmis lupaamaan koko palkkani heidän käyttöönsä, kunhan he vain huolehtivat minusta ja perheestäni. Säästönikin saatte jos vain tarvitsette. Kaikkea hyvää tähän tärkeään ja messiaaniseen operaatioon kaikille pelastajille. Toivottavasti voimanne riittävät. Ylpeä Jari perheineen!

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

Pieni kevennysvideo:

Ihmisten puolue - Kreikka-laina part 2
http://www.youtube.com/watch?v=wFQMNTWG5HI

Henry

Vesa Väyrynen

Tässä asiassa on turhauttavaa se, että Helena, useimmat kommentoijat ja säännöllisesti Puheenvuoroa lukevat tietävät nämä ERV:t ym viritykset melko tarkkaan ja niihin liittyvät riskit.

Henkilökohtainen näkemykseni kansalaisten yleisestä tietotasosta, koskien näitä asioita, on hyvin pessimistinen. (Yleistän tässä, mitään fakta tietoa ei liene saatavissa) Suurin osa ihmisistä lukee pelkästään HS:n tapaisia hallituksen äänitorvia ja luottaa olettamaansa puolueettomaan tiedonvälitykseen. Toinen asia on se, etteivät he edes halua kuulla tai lukea sellaista, mikä järkyttäisi lintukodon auvoisia tunnelmia.

Tulee sellainen käsitys, että ainoa mikä tälläisen asenteen muuttaa, on se päivä, jolloin hallituksen koura kirjaimellisesti alkaa vaatia rahaa vastuisiin. Pahoin pelkään, nykyiset vastuunkantajat ovat siinä vaiheessa livenneet paikalta.

Järkevän ihmisen, joka sinänsä ei ole kiinnostunut politiikasta, saa jollain konstilla lukemaan esim, Taloussanomien artikkelit eurokriisistä, suhtautuminen asioihin muuttuu kerralla. Vaikeus on siinä, että yhdenkin ihmisen herättely, vaatii aikaa ja keskusteluja. Aika meillä uhkaa loppua kesken. Aikaa on sitten meillä ja tulevilla polvilla maksaa näitä vahinkoja.

Ottakaa nämä asiat puheeksi, tehdään se mitä voidaan.

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

Eräs tapa voisi olla, että teemme noita postikortteja (malli ja keskustelu yllä) ja jokainen voi kai sen verran pistää peliin, että joitain kuluja maksaa ja pistää kortteja menemään vaikka muutamalle kaverille, vinkkaa korttiasiasta omille yhdistyksilleen jne.
Saan viikossa kortit jakoon, mutta pitkäaikaistyöttömänä on hieman hankala tehdä yksin duunia ilman rahaa. Saan siis painettua kortit, mutta maksaa myös lähetyskustannukset, se on jo liikaa.

Voisi Helenakin ottaa yhtettä sinne Jameksen puolueeseen päin. Saan massapainokset sikahalvalla tehtyä.
__________________________

Tässä taas pala historiaa, eli video keskustelusta vähän aikaa sitten:
Jälkipörssi - Euron romahdus

http://www.youtube.com/watch?v=m0VnaTlDgyc&feature...

Henry

Kalle Erkkilä

Kiitos Helena, olet tehnyt hyvän työn (jälleen).

Voi, voi. Kuka näitä kokkareita ja demareita oikein äänestää?

Juha Korhonen

Hyödylliset idiootit äänestävät, kaudesta toiseen. Sellaisia elää tässä maassa monta. Liian monta.

t. piiroinen

Tätä kirjoitusta saisi valtamedia lainata. Niiden omasta toimittajakunnasta ei löydy halukasta/kyvykästä totuutta kertomaan.
Iltasanomien päätoimittajalle Kreikan maksukyvyttömyys oli yhtä yllättävää kuin Neuvostoliiton hajoaminen aikoinaan. Nyt angloamerikkalaisten lehtien lukeminen onnistuu meiltä ilman nomenklaturan suodatinta.

Käyttäjän anttialfthan kuva
Antti Alfthan

Tuo kova kapitalismi puree nyt, ja kipeästi. Demokratiasta tässä ei ole kyse pätkääkään. Ollaan kaulaa myöten nesteessä, ja se neste on kusta.

Simon Wahlroos

EVM on EUtanasiaa, joka on trendikäs tapa päättää kansallisvaltioiden päivät keskushallinnon avustamana.

Timo Härtsi

Hienoa, että jaksatte pitää näitä asioita esillä, ansiokasta bloggaamista ja kirjoittelua aiheen tiimoilta. Valtamedialta en odota nykyään enää mitään, ehkäpä he kehittävät taas jonkun natsi tai jonkun muun hysterian, kun mihinkään muuhun heistä ei tunnu nykyaikana enää olevan.

Lauri Härkä

Miksi tämä kirjoitus ei ole karusellissa? Toimituksen pitäis nostaa tätä esiin..

Sari Karlström

EVM Oy.
Osakkeita jaossa 7 miljoonaa a`100 000 euroa.
Suomen pakko-ostot 125 818 kappaletta, eli abauttiarallaa 12.58 miljardia euroa.
Omistusosuus paskafirmasta 1,79%.
Eli tervemenoa itsenäisyys ja hyvinvointi, tervetuloa pimeä keskiaika, nälänhätä ja fasismi.

Sami Ilvonen

EVM kuulostaa hyvin suunnitellulta jättimäiseltä Pyramidihuijaukselta jonka kohteeksi joutuvat Valtiot ja jälleen sen romahdettua veronmaksajat.

Tuotto 800 miljoonaa tuloina vuodessa ja kaikki isopalkkaiset työntekijät kuten yrityskin verovapaana Luxenburgissa ja syytesuojan alla tekivät sitten mitä tahansa tai aikaansaivat kuinka suuret tappiot tahansa.

Ja kaikki asiakirjat ja tilat salaisia. Justiinsa.

Antaisitko sinä noilla ehdoilla senttiäkään omaa rahaasi jos joku yksityinen ehdottaisi liittymistä moiseen?

Käyttäjän PaYimPhuket kuva
Pa'Yim Phuket

Älkää ainakaan alkako kirjoittelemaan kuulakärkikynällä ja pienellä tekstillä 50 euron seteleihin "Kreikalle", "Espanjalle", "Saksan liikepankeille", "Merkelille", "Bilderbergille", "Rothschildille", "EVM:lle" tai mitään muitakaan iskulauseita, sillä rahan tärveleminen sellaisilla teksteillä olisi rikos.

Toimituksen poiminnat